0014167253532 info@faezehkashani.com

اجرت المثل ونحله  چیست                                                                           

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن مشخص میشود که اصل بر این است که اجرت المثل ( مزد بچه داری  و خانه داری زن) قانونا مجانی نبوده و زوجه مستحق دریافت آن در صورت مطالبه میباشد بنا بر این اگر شوهر مدعی باشد که زوجه قصد مجانی انجام دادن کارهای منزل را داشته است   بایدآنراثابتکند.                                                                                                                                                                                                                                                                      

از جمله حقوفی که هنگام طلاق به زنان تعلق میگیرد و جدای از مهریه و نفقه است اجرت المثل و نحله است. مرد در صورتی میتواند زن را طلاق بدهد که تمام حق و حقوق همسر خود را پرداخت کند و هر چه تعداد سالهای زندگی زن ومرد بیشتر باشد این حقوق زیادتر هم میشود که اجرت المثل  یکی از این حقوق است.                                                                                    

اجرت ا لمثل یعنی مبلغی که میزان آنرا دادگاه تعیین میکند . یعنی مزد کار ها یی که یک زن در خانه  شوهر انجام میدهد مثل خانه داری و شیر دادن و تر بیت فرزندان) باید مرد قانونا به زن پرداخت کند.                                                                                                  

به شرطی  که طلاق از طرف زن نبا شد و تقاضای طلاق هم به خاطر انجام وظایف و اخلاق و رفتار او نباشد. و هر گاه در دادگاه  ثابت شود که اگر زن کار هایی را که شرعا وظیفه او نبوده و بدستور مرد انجام داده باشد دادگاه با نظر            

کارشناس مرد را ملزم به پر داخت اجرت المثل میکند. و اگر زن تنواند ثابت کند که کارها را مجانی انجام نداده است   دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی مرد مبلغی را بعنوان نحله تعیین مینماید.                                                                                                                                            

 

×

فائزه کاشانی نژاد هستم

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟